Regulamin zawodów

 

Regulamin Wspólnego Gołębnika Koziegłówki na sezon 2017

Organizator:

Artur Pawelec
97-500 Radomsko,
ul. Brzeźnicka 59a

Kontakt:

Artur Pawelec: tel.: 505 231 138
Dział techniczny: tel.: 505 533 948 / 512 984 141
e-mail:
mwgkozieglowki@gmail.com / mistrzostwagolebi@gmail.com

1. Udział w zawodach może wziąć każdy, z
wyjątkiem organizatora i rodziny organizatora. Każdy uczestnik musi spełnić
wszystkie warunki określone w regulaminie oraz wypełnić formularz zgłoszeniowy
na stronie internetowej www.mwgkozieglowki.pl

2. Każdy uczestnik może zgłosić dowolną
ilość drużyn po 5 gołębi plus 2 gołębie rezerwowe do każdej drużyny rocznika
2017, zaobrączkowane, z kartami własności i rodowodami (karty własności i
rodowody muszą być dostarczone najpóźniej w dniu dostarczenia gołębi) , w wieku
odpowiednim do aklimatyzacji we wspólnym gołębniku (minimum 30 dniowe).
Hodowcy którzy nie dostarczą rodowodów gołębi w określonym terminie ( przed aukcją)
po zakończeniu aukcji otrzymują tylko 25% kwoty z licytacji.
Gołąb powinien umieć samodzielnie jeść i pić. Gołębie dostarczane do Wspólnego
Gołębnika Koziegłówki powinny być zdrowe. Osobniki z widocznymi oznakami
choroby nie będą przyjmowane, opłata za chorego gołębia nie podlega zwrotowi,
Uczestnik ma prawo do wymiany chorego gołębia w terminie nie przekraczającym 14
dni od daty dostarczenia gołębi.

Gołębie będą zaszczepione przeciw paramyxowirozie i salmonellozie. Szczepienie
zapewnia organizator. Jeśli gołębie zostały zaszczepione przez zgłaszającego
należy dołączyć pisemne potwierdzenie zaszczepienia gołębi podpisane przez
lekarza weterynarii.

Gołębie dostarczone na wspólny gołębnik
stają się współwłasnością uczestnika oraz organizatora.

3. Termin zgłaszania uczestników od dnia
30.09.2016r wraz z zadatkiem w wysokości 50% wartości opłaty – płatne w ciągu
7 dni od daty zgłoszenia. Druga część wpłaty najpóźniej w dniu dostarczenia
gołębi. Nieuregulowanie płatności w wyżej wymienionych terminach będzie skutkować
skreśleniem z listy Uczestników. Wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.

Wśród uczestników, którzy dokonają pełnej
wpłaty za drużynę gołębi do dnia 30.12.2016 roku włącznie, zostanie rozlosowana
nagroda dodatkowa w postaci Mercedesa klasy A (wartość nominalna 118 000
PLN) na Ogólnopolskiej Wystawie Gołębi Pocztowych w Kielcach w dniach 13-15.01.2017 r. Za każdą opłaconą drużynę przysługuje jeden los.

4. Termin przyjmowania gołębi do Wspólnego
Gołębnika jest od 01.04.2017r. do 31.05.2017r.
W dniu dostarczenia gołębie będą miały założone elektroniczne obrączki.

5. Opłata za drużynę (5 gołębi + 2
rezerwowe) wynosi 3000 (równowartość 750 Euro) (brutto z VAT). Wpłaty na konto
bankowe z zagranicy muszą być przewalutowane na polską walutę (PLN). Jeżeli
drużyna doleci do finału w komplecie (5 gołębi) uczestnik będzie mógł aktywować
gołębie rezerwowe (wnieść opłatę 600zł brutto za jednego gołębia rezerwowego),
aby mogły one uczestniczyć w rywalizacji o nagrodę indywidualną (65.000zł).

Jeśli zginie gołąb z drużyny to gołąb oznaczony na formularzu zgłoszeniowym
jako pierwszy rezerwowy zastępuje jego bezpłatnie. W przypadku gdy ginie
kolejny gołąb z drużyny Uczestnik może aktywować (opłacić) drugiego gołębia
rezerwowego. Opłata za aktywowanie drugiego gołębia rezerwowego to 600 zł
brutto. Hodowcy powinni informować o chęci aktywacji gołębia rezerwowego.

Wyjaśnienie:

Prosimy dokładnie oznaczyć który gołąb ma być rezerwowy pierwszy, a który
rezerwowy drugi. Ta kolejność ma znaczenie podczas zastępowania gołębi z
drużyny podstawowej. W przypadku gdy nie ma już gołębia rezerwowego pierwszego,
a jest gołąb rezerwowy drugi to wtedy Uczestnik musi opłacić gołębia
rezerwowego drugiego, aby ten mógł wejść w skład drużyny.

Każdego gołębia rezerwowego może aktywować właściciel na loty konkursowe i na
lot Finałowy – aktywacja jednego gołębia to 600 zł brutto, w przypadku gdyby
właściciel nie chciał aktywować gołębi rezerwowych to za jego zgodą inna osoba
może aktywować jego gołębia, podział nagrody: 30% właściciel gołębia, 70%
aktywujący.
Gołębie rezerwowe nieaktywowane nie otrzymują punktów za lot.

Można aktywować oba gołębie rezerwowe jako AS już przed pierwszym lotem konkursowym, wówczas zbierają punkty jako AS – punkty te są wliczane do klasyfikacji AS.
Aktywacja gołębia rezerwowego odbywa się na prośbę uczestnika i można aktywować gołębia na lot tylko przed rozpoczęciem lotu.

6. Organizator bierze na siebie obowiązek
opieki nad powierzonymi gołębiami w postaci:

zakwaterowania we wspólnym gołębniku,

opieki weterynaryjnej,

szczepień ochronnych,

organizowania lotów treningowych i konkursowych,

karmy i suplementów

7. Do konkursu będzie liczone 40 % gołębi ze
wszystkich gołębi podstawowych i aktywnych zakoszowanych na dany lot konkursowy.

Objaśnienie:
Przyjmijmy, że na lot zostało zakoszowanych 1000 gołębi + 3 gołębie rezerwowe nieaktywowane. W tym przypadku do konkursu wchodzi 400 gołębi. Jest to 40% z gołębi aktywnych, zakoszowanych na lot konkursowy. Do ilości gołębi nie są wliczane gołębie rezerwowe nieaktywowane na lot.
Gołąb rezerwowy aktywowany do drużyny zastępuje do końca lotów brakującego gołębia. Gdyby powrócił gołąb podstawowy zastąpiony już przez rezerwowego – pozostaje na pozycji rezerwowej. Aktywacja do drużyny może się odbyć gdy brakuje gołębia podstawowego.

8. W punktacji drużynowej będzie liczona
suma prędkości gołębi z drużyny podstawowej (zamieniana na punkty, 1 punkt za
100m/min) ze wszystkich lotów konkursowych plus stałe punkty za udział w danym
locie konkursowym.

Zegar będzie wyłączony po przylocie 40 % gołębi zakoszowanych na dany lot
konkursowy

Stałe punkty doliczane do punktów z osiągniętej prędkości za poszczególne loty
konkursowe:

1 lot konkursowy: 10 punktów

2 lot konkursowy: 20 punktów

3 lot konkursowy: 30 punktów

4 lot konkursowy: 40 punktów

5 lot konkursowy: 50 punktów

Punktacja drużynowa będzie liczona z lotów konkursowych i finału.

Wyjaśnienie:

Za zwycięzcę w rywalizacji drużynowej uznaje się drużynę, która uzyska
najlepszy wynik za wszystkie loty konkursowe, łącznie z lotem finałowym.

Przykład obliczania punktacji gołębia:

Gołąb osiągnął prędkość np. 1223,845 m/min. i uczestniczył w 1 locie
konkursowym – otrzymuje 12,23845 punktów + 10 punktów. Łącznie otrzymuje za 1
lot konkursowy 22,23845. W 2 locie konkursowym gołąb osiąga prędkość np.
1051,155 m/min – zamieniamy tą prędkośc na punkty i gołąb otrzymuje 10,51155
punktów + 20 punktów stałych. Łącznie otrzymuje 30,51155 punktów itd.

9. W punktacji AS będzie liczona suma
prędkości 1 gołębia (zamieniana na punkty, 1 punkt za 100m/min) plus stałe
punkty za udział w danym locie konkursowym – tylko z lotów konkursowych i
Finału, zegar będzie wyłączony po przylocie 40 % gołębi zakoszowanych na dany
lot konkursowy.

Stałe punkty doliczane do punktów z osiągniętej prędkości za poszczególne loty
konkursowe:

1 lot konkursowy: 10 punktów

2 lot konkursowy: 20 punktów

3 lot konkursowy: 30 punktów

4 lot konkursowy: 40 punktów

5 lot konkursowy: 50 punktów

Przykład obliczania punktacji gołębia:

Gołąb osiągnął prędkość np. 1223,845 m/min. i uczestniczył w 1 locie
konkursowym – otrzymuje 12,23845 punktów + 10 punktów. Łącznie otrzymuje za 1
lot konkursowy 22,23845. W 2 locie konkursowym gołąb osiąga prędkość np.
1051,155 m/min – zamieniamy tą prędkość na punkty i gołąb otrzymuje 10,51155
punktów + 20 punktów stałych. Łącznie otrzymuje 30,51155 punktów itd.

10. Gołębie na loty będą koszowane komisyjnie.

W skład komisji wejdą chętni uczestnicy oraz organizator. Liczebność komisji 3-5 osób.

11. O ile konkurs trwa dłużej niż 1 dobę z
„czasu” lotu gołębia odlicza się pory nocne tzw. „czas martwy” tzn. od godz.
21:00 do godz. 5:00. Konstatowane z jakichkolwiek przyczyn gołębie w czasie
pory nocnej, zalicza się z czasem przylotu 5:00:00. Sprawia to, że gołąb który
przyleci do gołębnika o godzinie 5:00:01 ma praktycznie ten sam czas przelotu jak
gołąb który przyleciał poprzedniego dnia o godzinie 20:59:59.

12. Plan lotów.

1 lot treningowy x 2 (ok. 3 km)

2 lot treningowy x 2 (ok. 8 km)

3 lot treningowy x 2 (ok. 20 km)

4 lot treningowy x 2 (ok. 40 km)

5 lot treningowy x 1 (ok. 60 km)

6 lot treningowy x 1 (ok. 80 km)

1 lot konkursowy (115 km Namysłów)

2 lot konkursowy (177 km Trzebnica)

3 lot konkursowy (245 km Głogów)

4 lot konkursowy (293 km Zielona Góra)

5 lot finałowy (370km Frankfurt nad Odrą – Słubice) z możliwością skrócenia do 300 km – planowany jest
między 30 sierpnia a 14 września, organizator zastrzega sobie możliwość zmiany
terminu lotu, ze względu na warunki pogodowe.

13. Nagrody za lot
finałowy bez względu na obsadę gołębnika będą wynosiły:

Nagroda główna dla pierwszego gołębia z lotu finałowego GWARANTOWANA bez
względu na ilość gołębi zgłoszonych wynosi 65 000,00 zł (sześćdziesiąt pięć tysięcy
złotych) + puchar.

2-miejsce – 35.000zł + puchar

3-miejsce – 20.000zł + puchar

4-miejsce – 15.000zł

5-miejsce – 10.000zł

6-miejsce – 5.000zł

7-miejsce – 5.000zł

8-miejsce – 5.000zł

9-miejsce – 5.000zł

10-miejsce – 5.000zł

11-50 miejsce – 1.000zł

51-100 miejsce – 500zł

14. Nagrody za AS:

1-miejsce – 5.000zł + puchar

2-miejsce – 3.000zł + puchar

3-miejsce – 2000zł + puchar

4-miejsce – 1.000zł

5-miejsce – 1.000zł

Gołąb o największej sumie prędkości (AS) musi wrócić w konkursie (40% gołębi
zakoszowanych na lot finałowy) z lotu finałowego. W przypadku braku gołębia
nagrodę otrzyma kolejny o największej sumie prędkości (AS), który wrócił.

15. Nagrody dla najlepszej drużyny:

1-miejsce – samochód Mercedes Klasy E o wartości ok. 260.000 zł + puchar

2-miejsce – samochód Mercedes Klasy C o wartości ok. 190.000 zł + puchar

3- miejsce – samochód Mercedes Klasy B o wartości ok. 150.000 zł + puchar

4-10 miejsca-1.000zł + dyplom pamiątkowy

16. Nagrody z lotów konkursowych od 1 do
4 za pierwszych 10 miejsc wyniosą 500 zł od gołębia oraz dyplom.

Pierwsze 3 miejsca otrzymają dodatkowo puchar.

17. W dniu lotu finałowego odbędzie się
bezpłatne przyjęcie dla uczestników i kibiców.

18. Organizator zastrzega sobie możliwość
skrócenia długości i ilości lotów oraz zmiany terminów ze względu na pogodę lub
inne przypadki losowe.

Termin zakończenia lotu finałowego to 48 godzin od momentu wypuszczenia gołębi
na lot finałowy. Zegar będzie uruchomiony po osiągnięciu konkursu jeszcze przez
24 godziny.

19. Gołębie, które wróciły z lotu finałowego
zostaną wystawione na 14 dniowej aukcji w internecie nie później niż 60 dni po
zakończeniu lotu Finałowego. Cena wywoławcza gołębia wyniesie 400zł. Po
zakończeniu aukcji, właściciel otrzyma 50% kwoty sprzedaży swojego gołębia.
Gołębie, które nie znajdą nabywców na aukcji, po jej zakończeniu staną się własnością
organizatora. Gołębie, które wrócą po terminie zakończenia lotu finałowego,
przechodzą na własność organizatora wspólnego gołębnika.

Ze względów humanitarnych gołąb który wrócił dzień przed kolejnym lotem
odpoczywa i nie leci na kolejny lot, chyba że jest w dobrej kondycji. Wszystkie
nagrody, puchary i rozliczenia będą wypłacone po zakończeniu aukcji.

20. Relacje i wyniki będą ukazywać się na
stronie internetowej:
www.mwgkozieglowki.pl

21. Organizator informuje, że od nagrody
pieniężnej zostanie pobrany podatek dochodowy w obowiązującej wysokości.

Dane do przelewu:

WG KOZIEGŁÓWKI 2017

97-500 Radomsko, ul. Brzeźnicka 59A

Nr konta dla wpłat z Polski: 77 1140 2004 0000 3602 7598 0852

Nr konta dla wpłat zagranicznych: IBAN PL 66 1140 2004 0000 3012 0420 4996

SWIFT: BREXPLPWMBK

W tytule przelewu proszę podać Imię i nazwisko lub nazwę drużyny,

które zostały podane podczas zgłaszania swojego udziału na WG Koziegłówki 2017

Organizator:

Artur Pawelec

97-500 Radomsko,

ul. Brzeźnicka 59a

Kontakt:

Artur Pawelec: tel. 505 231 138