Regulamin zawodów

Regulamin Wspólnego Gołębnika Koziegłówki na sezon 2019

Organizator:

Międzynarodowy Wspólny Gołębnik Koziegłówki sp. z o.o. S.K.A.
90-364 Łódź, ul. Tylna 4c

Kontakt:

Telefon: 505 231 138
Dział techniczny: tel.: 503 740 271 / 505 533 948
e-mail:  kamila.mwgkozieglowki@gmail.com

1. Udział w zawodach może wziąć każdy, z wyjątkiem organizatora i rodziny organizatora. Każdy uczestnik musi spełnić wszystkie warunki określone w regulaminie oraz wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej www.mwgkozieglowki.pl

2. Każdy uczestnik może zgłosić dowolną ilość drużyn po 5 gołębi plus 2 gołębie rezerwowe do każdej drużyny rocznika 2019, zaobrączkowane, z kartami własności i rodowodami (karty własności i rodowody muszą być dostarczone najpóźniej w dniu dostarczenia gołębi) , w wieku odpowiednim do aklimatyzacji we wspólnym gołębniku (minimum 30 dniowe). Hodowcy którzy nie dostarczą rodowodów gołębi w określonym terminie ( przed aukcją) po zakończeniu aukcji otrzymują tylko 25% kwoty z licytacji. Gołąb powinien umieć samodzielnie jeść i pić. Gołębie dostarczane do Wspólnego Gołębnika Koziegłówki powinny być zdrowe. Osobniki z widocznymi oznakami choroby nie będą przyjmowane, opłata za chorego gołębia nie podlega zwrotowi, Uczestnik ma prawo do wymiany chorego gołębia w terminie nie przekraczającym 14 dni od daty dostarczenia gołębi.Gołębie będą zaszczepione przeciw paramyxowirozie i salmonellozie. Szczepienie zapewnia organizator. Jeśli gołębie zostały zaszczepione przez zgłaszającego należy dołączyć pisemne potwierdzenie zaszczepienia gołębi podpisane przez lekarza weterynarii.Gołębie dostarczone na wspólny gołębnik stają się współwłasnością uczestnika oraz organizatora.

3. Termin zgłaszania uczestników od dnia 30.09.2018 r. wraz z zadatkiem w wysokości 50% wartości opłaty – płatne w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia. Druga część wpłaty najpóźniej w dniu dostarczenia gołębi. Nieuregulowanie płatności w wyżej wymienionych terminach będzie skutkować skreśleniem z listy Uczestników. Wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi. Wśród uczestników, którzy dokonają pełnej wpłaty za drużynę gołębi do dnia 31.01.2019 r. roku włącznie, zostanie rozlosowana nagroda dodatkowa w postaci Mercedesa klasy A .

Za każdą opłaconą drużynę przysługuje jeden los.

4. Termin przyjmowania gołębi do Wspólnego Gołębnika jest od 01.04.2019 r. do 30.05.2019 r. W dniu dostarczenia gołębie będą miały założone elektroniczne obrączki.

5. Opłata za drużynę (5 gołębi + 2 rezerwowe) wynosi 3000 (równowartość 750 Euro) (brutto z VAT). Wpłaty na konto bankowe z zagranicy muszą być przewalutowane na polską walutę (PLN). Jeżeli drużyna doleci do finału w komplecie (5 gołębi) uczestnik będzie mógł aktywować gołębie rezerwowe (wnieść opłatę 600 zł brutto za jednego gołębia rezerwowego), aby mogły one uczestniczyć w rywalizacji o nagrodę indywidualną (60.000zł).

– Jeśli zginie gołąb z drużyny to gołąb oznaczony na formularzu zgłoszeniowym jako pierwszy rezerwowy zastępuje jego bezpłatnie. W przypadku gdy ginie kolejny gołąb z drużyny Uczestnik może aktywować (opłacić) drugiego gołębia rezerwowego. Opłata za aktywowanie drugiego gołębia rezerwowego to 600 zł brutto. Hodowcy powinni informować o chęci aktywacji gołębia rezerwowego.

Wyjaśnienie:

Prosimy dokładnie oznaczyć który gołąb ma być rezerwowy pierwszy, a który rezerwowy drugi. Ta kolejność ma znaczenie podczas zastępowania gołębi z drużyny podstawowej. W przypadku gdy nie ma już gołębia rezerwowego pierwszego, a jest gołąb rezerwowy drugi to wtedy Uczestnik musi opłacić gołębia rezerwowego drugiego, aby ten mógł wejść w skład drużyny.

– Każdego gołębia rezerwowego może aktywować właściciel na loty konkursowe i na lot Finałowy – aktywacja jednego gołębia to 600 zł brutto, w przypadku gdyby właściciel nie chciał aktywować gołębi rezerwowych to za jego zgodą inna osoba może aktywować jego gołębia, podział nagrody: 30% właściciel gołębia, 70% aktywujący.
Gołębie rezerwowe nieaktywowane nie otrzymują punktów za lot. Można aktywować oba gołębie rezerwowe jako AS już przed pierwszym lotem konkursowym, wówczas zbierają punkty jako AS – punkty te są wliczane do klasyfikacji AS.
Aktywacja gołębia rezerwowego odbywa się na prośbę uczestnika i można aktywować gołębia na lot tylko przed rozpoczęciem lotu.

 

6. Organizator bierze na siebie obowiązek opieki nad powierzonymi gołębiami w postaci:

– zakwaterowania we wspólnym gołębniku,

– opieki weterynaryjnej,

– szczepień ochronnych,

– organizowania lotów treningowych i konkursowych,

– karmy i suplementów

7. Do konkursu będzie liczone 40 % gołębi ze wszystkich gołębi podstawowych i aktywnych zakoszowanych na dany lot konkursowy.

Objaśnienie:
Przyjmijmy, że na lot zostało zakoszowanych 1000 gołębi + 3 gołębie rezerwowe nieaktywowane. W tym przypadku do konkursu wchodzi 400 gołębi. Jest to 40% z gołębi aktywnych, zakoszowanych na lot konkursowy. Do ilości gołębi nie są wliczane gołębie rezerwowe nieaktywowane na lot.
Gołąb rezerwowy aktywowany do drużyny zastępuje do końca lotów brakującego gołębia. Gdyby powrócił gołąb podstawowy zastąpiony już przez rezerwowego – pozostaje na pozycji rezerwowej. Aktywacja do drużyny może się odbyć gdy brakuje gołębia podstawowego.

8. W punktacji drużynowej będzie liczona suma prędkości gołębi z drużyny podstawowej (zamieniana na punkty, 1 punkt za 100m/min) ze wszystkich lotów konkursowych plus stałe punkty za udział w danym locie konkursowym. Zegar będzie wyłączony po przylocie 40 % gołębi zakoszowanych na dany lot konkursow. Stałe punkty doliczane do punktów z osiągniętej prędkości za poszczególne loty
konkursowe:

1 lot konkursowy: 10 punktów

2 lot konkursowy: 20 punktów

3 lot konkursowy: 30 punktów

4 lot konkursowy: 40 punktów

Punktacja drużynowa będzie liczona z lotów konkursowych i finału.

Wyjaśnienie:

Za zwycięzcę w rywalizacji drużynowej uznaje się drużynę, która uzyska najlepszy wynik za wszystkie loty konkursowe, łącznie z lotem finałowym. Przykład obliczania punktacji gołębia:

Gołąb osiągnął prędkość np. 1223,845 m/min. i uczestniczył w 1 locie konkursowym – otrzymuje 12,23845 punktów + 10 punktów. Łącznie otrzymuje za 1 lot konkursowy 22,23845. W 2 locie konkursowym gołąb osiąga prędkość np. 1051,155 m/min – zamieniamy tą prędkośc na punkty i gołąb otrzymuje 10,51155 punktów + 20 punktów stałych. Łącznie otrzymuje 30,51155 punktów itd.

9. W punktacji AS będzie liczona suma prędkości 1 gołębia (zamieniana na punkty, 1 punkt za 100m/min) plus stałe punkty za udział w danym locie konkursowym – tylko z lotów konkursowych i
Finału, zegar będzie wyłączony po przylocie 40 % gołębi zakoszowanych na dany lot konkursowy.

Stałe punkty doliczane do punktów z osiągniętej prędkości za poszczególne loty
konkursowe:

1 lot konkursowy: 10 punktów

2 lot konkursowy: 20 punktów

3 lot konkursowy: 30 punktów

4 lot konkursowy: 40 punktów

Przykład obliczania punktacji gołębia:

Gołąb osiągnął prędkość np. 1223,845 m/min. i uczestniczył w 1 locie konkursowym – otrzymuje 12,23845 punktów + 10 punktów. Łącznie otrzymuje za 1 lot konkursowy 22,23845. W 2 locie konkursowym gołąb osiąga prędkość np. 1051,155 m/min – zamieniamy tą prędkość na punkty i gołąb otrzymuje 10,51155 punktów + 20 punktów stałych. Łącznie otrzymuje 30,51155 punktów itd.

10. Gołębie na loty będą koszowane komisyjnie.

W skład komisji wejdą chętni uczestnicy oraz organizator. Liczebność komisji 3-5 osób.

11. O ile konkurs trwa dłużej niż 1 dobę z „czasu” lotu gołębia odlicza się pory nocne tzw. „czas martwy” tzn. od godz. 21:00 do godz. 5:00. Konstatowane z jakichkolwiek przyczyn gołębie w czasie
pory nocnej, zalicza się z czasem przylotu 5:00:00. Sprawia to, że gołąb który przyleci do gołębnika o godzinie 5:00:01 ma praktycznie ten sam czas przelotu jak gołąb który przyleciał poprzedniego dnia o godzinie 20:59:59.

12. Plan lotów:


14 Lotów Treningowych:

1 lot treningowy x 4 (ok. 5 km)

2 lot treningowy x 2 (ok. 12 km)

3 lot treningowy x 2 (ok. 25 km)

4 lot treningowy x 2 (ok. 51 km)

5 lot treningowy x 4 (ok. 82 km)


3 Loty Konkursowe + Finał +Lot Prestiżowy:

1 lot konkursowy (115 km Brzeg)

2 lot konkursowy (171 km Kąty Wrocławskie)

3 lot konkursowy (277 km Lubin)

4 lot finałowy (370 km Frankfurt nad Odrą – Słubice) z możliwością skrócenia do 300 km – planowany jest między 30 sierpnia a 14 września, organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu lotu, ze względu na warunki pogodowe.

5 lot prestiżowy (500 km Szczecin)

Ze względu na sugestie i opinie uczestników WG Koziegłówki, organizujemy 5 lot WG Koziegłówki w którym będą mogły wykazać się gołębie krótko jak i dalekodystansowe.Gołębie pozostałe po locie finałowym będą miały prawo wziąć udział w prestiżowym i wymagającym locie – SZCZECIN na dystansie 500 km.

Nagrodą główną będzie – TOYOTA AURIS oraz nagrody pieniężne.Warunkiem odbycia się lotu jest minimalna obsada – 500 gołębi.


13. Nagrody dla najlepszej drużyny:

– 1-miejsce – samochód Mercedes Klasy E  + puchar

– 2-miejsce – samochód Mercedes Klasy C  + puchar

– 3- miejsce – samochód Mercedes Klasy B  + puchar

– 4-10 miejsca-1.000zł + dyplom pamiątkowy

14. Nagrody za lot finałowy bez względu na obsadę gołębnika będą wynosiły:

– 1-miejsce – 60 000,00 zł (sześćdziesiąt tysięcy
złotych) + puchar. Nagroda główna dla pierwszego gołębia z lotu finałowego GWARANTOWANA bez
względu na ilość gołębi zgłoszonych.

– 2-miejsce – 30.000zł + puchar

– 3-miejsce – 20.000zł + puchar

– 4-miejsce – 15.000zł

– 5-miejsce – 10.000zł

– 6-miejsce – 5.000zł

– 7-miejsce – 5.000zł

– 8-miejsce – 5.000zł

– 9-miejsce – 5.000zł

– 10-miejsce – 5.000zł

– 11-50 miejsce – 1.000zł

– 51-100 miejsce – 500zł

15. Nagrody za AS:

– 1-miejsce – 15.000zł + puchar

– 2-miejsce – 10.000zł + puchar

– 3-miejsce – 5.000zł + puchar

– 4-miejsce – 1.000zł

– 5-miejsce – 1.000zł

Gołąb o największej sumie prędkości (AS) musi wrócić w konkursie (40% gołębi zakoszowanych na lot finałowy) z lotu finałowego. W przypadku braku gołębia nagrodę otrzyma kolejny o największej sumie prędkości (AS), który wrócił.

 

16. Nagrody z lotów konkursowych od 1 do 3 za pierwszych 10 miejsc wyniosą 500 zł od gołębia oraz dyplom. Pierwsze 3 miejsca otrzymają dodatkowo puchar.

17. W dniu lotu finałowego odbędzie się bezpłatne przyjęcie dla uczestników i kibiców.

18. Organizator zastrzega sobie możliwość skrócenia długości i ilości lotów oraz zmiany terminów ze względu na pogodę lub inne przypadki losowe. Termin zakończenia lotu finałowego to 48 godzin od momentu wypuszczenia gołębi na lot finałowy. Zegar będzie uruchomiony po osiągnięciu konkursu jeszcze przez 24 godziny.

19. Gołębie, które wróciły z lotu finałowego zostaną wystawione na 14 dniowej aukcji w internecie nie później niż 60 dni po zakończeniu lotu Finałowego. Cena wywoławcza gołębia wyniesie 400 zł. Po
zakończeniu aukcji, właściciel otrzyma 50% kwoty sprzedaży swojego gołębia. Gołębie, które nie znajdą nabywców na aukcji, po jej zakończeniu staną się własnością organizatora. Gołębie, które wrócą po terminie zakończenia lotu finałowego, przechodzą na własność organizatora wspólnego gołębnika. Ze względów humanitarnych gołąb który wrócił dzień przed kolejnym lotem odpoczywa i nie leci na kolejny lot, chyba że jest w dobrej kondycji. Wszystkie nagrody, puchary i rozliczenia będą wypłacone po zakończeniu aukcji.

20. Relacje i wyniki będą ukazywać się na
stronie internetowej: www.mwgkozieglowki.pl

21. Organizator informuje, że od nagrody pieniężnej zostanie pobrany podatek dochodowy w obowiązującej wysokości.

Dane do przelewu:

Międzynarodowy Wspólny Gołębnik Koziegłówki sp. z o.o. S.K.A.
90-364 Łódź, ul. Tylna 4c

Nr konta dla wpłat z Polski: 84 1020 3958 0000 9702 0243 4991

Nr konta dla wpłat zagranicznych: IBAN PL PL 84 1020 3958 0000 9702 0243 4991

 

Kod SWIFT PKO BP: BPKOPLPW
Kod BIC PKO BP: BPKOPLPW

W tytule przelewu proszę podać Imię i nazwisko lub nazwę drużyny, które zostały podane podczas zgłaszania swojego udziału na WG Koziegłówki 2018

Organizator:

Międzynarodowy Wspólny Gołębnik Koziegłówki sp. z o.o. S.K.A.
90-364 Łódź, ul. Tylna 4c

Kontakt:
tel. 505 231 138